วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

Question tag

Two main important rules are;
1. Changing of pronoun (we not use the same pronoun written in the sentence.
2. If the sentences are positive, we must change in to negative by using question
tag.

Positive sentence
         - verb ธรรมดา ให้ใช้ do, does  
Ex: We go to school, don't we?
-,modal verb หรือ verb ช่วย ให้ใช้ verb เหล่านั้นได้เลย
Ex: He can swim, can't he
- ถ้าประธานเป็น This/That ให้เปลี่ยนเป็น it
Ex: This is your pencil, isn't it?
- ถ้าประธานเป็น These/Those ให้เปลี่ยนเป็น they
Ex: These are her books, aren't they?
          -ถ้าประธานเป็น There ในประโยคก็ยังคงใช้ there
Ex: There is a meeting today, isn't there?

Negative sentence
- ประโยคที่มี never, hardly, scarcely, rarely, seldom เป็นประโยคปฏิเสธ ดังนั้น tag question จะเป็นบอกเล่า
Ex: The Browns seldom eat out, do they?
          -ประโยคที่มี Few, Little เป็นประโยคปฏิเสธ ดังนั้น tag question จะเป็นบอกเล่า
Ex: Few people knew the answer, did they?
         - ในกรณีที่เป็น Let's tag question ใช้ shall we ไม่ว่าจะเป็นประโยคปฏิเสธหรือบอกเล่า
Ex: Let's have a game of tennis, shall we?

Exercise: Put the correct form of tag question.
1. We shall be going to Australia for a vacation next month, shan't we ?
2.   Andrew is willing to assist in serving the customers, isn't he ?
3.   Gin shouldn't have come here, shouldn't she ?
4.   The President will be present at the President Star Charity Show, won't he ?
5.   Fatimah can answer the history essay question, can't she ?
6.   Elisa went to visit the doctor yesterday, didn't she ?
7.   It wouldn't require a lot of your time to help make the bed, would it ?
8.   Carol hasn't done anything right, has she ?
9.   The fireman is going to help the poor man down the ladder, isn't he ?
10.   The teachers themselves must be punctual, mustn't they ?

 

1 ความคิดเห็น: