วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Proverbs

สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs)

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง          :     "Fine feather makes fine bird."
ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง             :      "All that glitter is not gold." 
เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม           :   " When in Rome do as Roman do." 
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ       :        "Health is wealth." 
น้ำกลิ้งบนใบบอน                         :       "A rolling stone gathers no moss."
น้ำนิ่งย่อมไหลลึก                               :       "Still water runs deep." 
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก                           :        "Big fish eat little fish." 
ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ                   :        "A honey tongue, a heart of gall."
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม                               :       "Constant dropping wears away the stone." 
เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก       :      "A friend in need is a friend in deed."
วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ              :      "Set the for to mind the geese."
หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น             :        "As you sow, so (shall)." 
อย่าชิงสุกก่อนห่าม                     :        "The rust cue, cue rust of way." 
 อย่าตีตนไปก่อนไข้                    :        "Exiting gold, golden exciting." 
อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้                     :         "Blood is thicker than water."
 
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น                 :        "Like father, like son."

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

Classroom Language

Giving instructions
• Open your books at page 52
• Come out and write it on the board

Asking questions

What do you think?
• How can you tell?
Explanation
What's the Korean for "doll"?
• Explain it in your own words.
Reference
While we're on the subject, ...
• As I said earlier, ...
Social ritual
Good morning.
Supposing : using English in class

• Merry Christmas!
Giving inspiration

You have good pronunciation.
•Your pronunciation is very good.

 วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

English Activity Organizer

             14 March 2011, I was a representative of the university. I have joined
with faculty of Education to provide an activity for students at Ban Klong
Khwae Scool. The activity ws focused manily on English, the best one was
about showing their opinion through a picture on the topic of "HOW CAN
WE ALLEVIATE THE GLOBAL WARMIMG". 
               All students told me that, they would like to join another great activity like this.

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

Question tag

Two main important rules are;
1. Changing of pronoun (we not use the same pronoun written in the sentence.
2. If the sentences are positive, we must change in to negative by using question
tag.

Positive sentence
         - verb ธรรมดา ให้ใช้ do, does  
Ex: We go to school, don't we?
-,modal verb หรือ verb ช่วย ให้ใช้ verb เหล่านั้นได้เลย
Ex: He can swim, can't he
- ถ้าประธานเป็น This/That ให้เปลี่ยนเป็น it
Ex: This is your pencil, isn't it?
- ถ้าประธานเป็น These/Those ให้เปลี่ยนเป็น they
Ex: These are her books, aren't they?
          -ถ้าประธานเป็น There ในประโยคก็ยังคงใช้ there
Ex: There is a meeting today, isn't there?

Negative sentence
- ประโยคที่มี never, hardly, scarcely, rarely, seldom เป็นประโยคปฏิเสธ ดังนั้น tag question จะเป็นบอกเล่า
Ex: The Browns seldom eat out, do they?
          -ประโยคที่มี Few, Little เป็นประโยคปฏิเสธ ดังนั้น tag question จะเป็นบอกเล่า
Ex: Few people knew the answer, did they?
         - ในกรณีที่เป็น Let's tag question ใช้ shall we ไม่ว่าจะเป็นประโยคปฏิเสธหรือบอกเล่า
Ex: Let's have a game of tennis, shall we?

Exercise: Put the correct form of tag question.
1. We shall be going to Australia for a vacation next month, shan't we ?
2.   Andrew is willing to assist in serving the customers, isn't he ?
3.   Gin shouldn't have come here, shouldn't she ?
4.   The President will be present at the President Star Charity Show, won't he ?
5.   Fatimah can answer the history essay question, can't she ?
6.   Elisa went to visit the doctor yesterday, didn't she ?
7.   It wouldn't require a lot of your time to help make the bed, would it ?
8.   Carol hasn't done anything right, has she ?
9.   The fireman is going to help the poor man down the ladder, isn't he ?
10.   The teachers themselves must be punctual, mustn't they ?

 

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

Being an English Teacher (Prathom 4-6)

             The first period that I met them, I knew that some students may not sure at me.   But I do not know why. It may be, I am a teacher who they have not seen before. I did not know who can I consult and make me get more confident. So, I have thought of some strategies that my teachers have taught me in many classes about how to make the familiarity with new students.
              Then, I tried to ask them some general questions before learning like: how are you?, what is a nice day today, today is really hot, do you any pets, etc. And I had received some feedback. When I felt that my students were ready to learn, I began.  
               While learning the primary students were active. They tried to give me some answer. Their participation was really good. Even though, some of their answers were incorrect. From those answers could tell me whether they understood. So, I gave them the correct answer.
              I think that, telling them the answer can be a good way for them to know the correct answer immediately and I think, they can remember and can understand better than finding the correct answer by themselves. If I were them, getting the true answer is my desire. One of the many ways of my learning, I can remember better and more consistent if I hear and listen from my teacher.

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

Being an English Teacher

I have to teach both kindergarten and Primary level students, I am quite serious. Because I know I am not good in being kindergarten’s teacher on any subjects. So, I have to change my character, I have be more calm, I have to teach them to write A, B, C,…,etc. Oh! Those are my big problems and really difficult for me to be the kindergarten’s teacher. Then, I have a few students in my first class. I asked them, “Can you write A – Z” Do you know what answer that I heard? Yes, most of them cannot write a – z. But they can pronounce all letters very well. So, I taught them about pronunciation and appointed them to practice letters writing. Some of them can write, some cannot write, some can write some letters, of course, that was my big project “how to teach them to remember about how to write all letters”
                   A method that I have adapted to use in my teaching was to appoint students write more and more, pronounce and pronounce. I think that, this method can make students both remember and write all letters. After I have used this method for 3-4 times, I have always noticed and I have touched a result that many students have developed their skill based on A-Z. Of course, I have been really delighted, even though I have to pay more times to teach them just only writing A-Z, but the result is to make me proud of my teaching.
                   Another important problem which made me quite serious was: many students always talked with their friend when there were many students in class.  I know this was a basic problem and many teachers must confront with it.
                   A way that all teachers can use to control students when they do not pay their attention into lessons is to decrease their point. Fortunately, the manager in the school had suggested me to solve that problem by using the above method.
                 Unbelievable, when I used that method with my students, all of them were quiet and pay their attention into the lesson. This could help me to teach easier. Whenever, I confronted with students’ talking problem, I always used that method and I could control my students.

My new Hornor at Kasetsart University (25 March, 2011)

The last certificate
The Role of Students in the Faculty of Education to Support the Understanding of ASEAN Association
Ladies and gentlemen, let’s me introduce myself first. My name is Weerasak  Thaweemuang. I am an English Major third year student, Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. I am really proud to hear and share my opinion through this topic. According to the principle of this organization which focus on the democracy system, jurisprudence-law keeper, admiration - human rights and the basic freedom which will lead us into the unity of the Asian association.
When we talk about the ASEAN with Thailand we have to know what this abbreviation stands for. ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations. There are ten member countries including Thailand, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore and Viet Nam on the slogan that "One Vision, One Identity, One Community". Moreover, they also have the important logo and flag. Of course, everyone has seen, but do you know the hidden meaning.

                        In conclusion, no-pain-no-gain principle is an inspiration of all leaders to construct the strong ways including; the youth should have better education and all education problems must be solved by the leaders and the administration teams. If all problems are solved, the new generation may be the efficient group to develop our societies. In addition, they can renew many things for better countries. Nevertheless, speculation on our future does not depend on only education, but also social and sufficient economy. If the youth are well educated, who they are and are satisfied to live at a sufficient level which is suitable with their status, I believe that they can be the new generation that can lead all ASEAN countries to step forward to the next stage of evolution.
Economy falls down as a shooting star
Social also seem to be so far
But in my mind, shines by us visionaries
All Education, social and sufficient economy
This is the brief information of the topic.

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

HOUSE REGISTRATION

                     PROVINCIAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, MINISTRY OF INTERIOR

HOUSE PARTICULARS         Book No. 1
House Code No.8001-042401-6          Local Registration Office: City municipal of Nakhon Si Thammarat
Address: HOUSE NO. 149/4 Mooti 2
Tambon Phosadet, Mueang District, Nakhon Si Thammarat
Village Name: -                    House Name: -
Type of house: HOUSE        Description of house: -
Date of stipulating the house number:
……………………………………………
Signature: (Mr.Sukhon  Insithorn) Register
Date of printing the house registration: 5 September 2002
---------------------------------------------------------------------------------------------

Book No. 1    List of the house code no. 8001-042401-6       Serial No.2
Name: MR.WEERASAK  THAWEEMUANG  Nationality: THAI  Sex: MALE
ID No: 1-8099-00264-07-1     Status: RESIDENT     Date of birth: 26 July 1989
Name of natural mother: RATREE   3-8001-00264-74-7   Nationality: THAI
Name of natural father: PRACHUAB   3-8008-01124-26-1   Nationality: THAI
Transferred from: CIVIL HOUSE REGISTRATION DATABASE
Signature: (Mr.Sukhon  Insithorn) Register
……………………………………………………….
**Transferred to

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Lesson Plan

Lesson plan 1
Topic: Down and Up                         Unit 1 Interpretation and Giving Opinions
Subject Basic English 1 (Eng 21101 Grade level: Matthayomsuksa 1 Time: 3 hours
Standard   F1.1:        Understanding of and capacity to interpret what has been heard and read from various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning
1.   Grade level Indicator F 1/1. Act in compliance with orders requests, instructions and simple explanations heard and read.
                    
Main point:
The ability to order and request using both positive and negative with meaning for themselves, classmates, school and close people, correctly through language practicing for communication which integrated and focused listening, speaking, reading and writing. This will make students learn to use in real situations confidently, politely, proper in situation and people. 
Learning points:
Knowledge:
1. Directions, requests, suggestions both positive and negative with meaning for themselves, classmates, school and closed people, including Look at the…/here/over there/say it again/ Read and draw/ Put a/ an…a/ on/ under…/Go to the window and open it./Take out the book, open on page 17 and read it, etc.
2. Using Can/ Could/ please in request sentences, such as Please look up the meaning in the dictionary. / Look up the meaning in the dictionary, please. / Can/ Could you help me, please?/ Excuse me, could you…? Etc.
Vocabulary: clap hop shake turn borrow
Pattern of positive and negative sentences :
V.1 or V.1 + obj. / Don’t + V.1 or Don’t + V.1 + Obj.
Pattern of request sentence (positive) :
Please + V.1 or V.1 + obj. + please.
                                                          (question) : Can/ Could + you + V.1 + obj. + please?
Skill / Procedure:
Procedure of practicing language for communication which focused on performing which integrated listening, speaking, reading and writing

Characteristics:
1. Confidence in using language for communication
2. Use English politely, proper in situations and with people. 
Integrating:
Using orders and requests in Thai language, Action in Health and Physical activities, Draw a picture along the direction in Arts
 Competences:
1. Communication ability to sing songs and communicate through acting and drawing  pictures.
2. Thinking ability
2.1 Analyze and classify types of vocabulary
2.2 Reasonable in critical thinking
2.3 Apply a syllable verb, think and act as it
2.4 Think on concept, draw a picture based on listening ability.
Learning evidences:
Products/ Tasks:
2. Group works ; write and act out songs.
3. Individual works ; speak/ write/ act out requests, suggestions and directions sentences.
4. Individual works ; make orders, requests both positive and negative also sentences structure into the book.

Evaluation:
Indicator
Method
Instruments
Criterion
Grade level Indicator F 1/1. Act in compliance with orders requests, instructions and simple explanations heard and read.
1.Performance noticing
2. Check the products; drawing picture with imperative, request
1. Check lists
2. Product’s checking form
70%
70%


Learning procedure management:
1. Warm up
                1.1Students listen many times to the song Down and Up and sing along with the song. Teacher acts out the song while students listening to the song.
Song: Down and Up
Down and up and clap, clap, clap,
Down and up and clap, clap, clap,
We clap to the left and we clap to the right
Turn around and clap, clap, clap, (walk, nod, hop, shake…etc.)
   1.2 Teacher indicates vocabulary in the song. Students pronounce and act or tell meaning of all vocabulary.
   1.3 Students sing a song and act with teacher.
   1.4 Students in each group brain storm to find some other vocabulary to put instead of the old in the song and act or draw the picture.
2. Presentation
   2.1 Teacher tells some imperative sentences both positive and negative. Students repeat and act out the sentences, such as Stand up. Turn right. Turn left. Turn back. Turn around. Point to the window. Sit down.
Don’t sleep in the classroom. Don’t eat food in the classroom. Don’t draw cartoons in the book.
   2.2 Teacher shows imperative sentences card up. Students read, summarize and note into their notebook
   2.3 Teacher speaks some request sentences and shows sentence card up. Students repeat and act, such as
                        T: Can/Could you tell me your nickname, please?
S: My nickname is “Tee”.
T: Can/Could you close the window, please?
S: Yes, I’ll do now.
T: Can/Could you I borrow your pen, please?
S: Yes, here you are.
   2.4 Teacher summarizes the using of can / could and please in order to show politely request. Students note into their notebook.
3. Practice
   3.1 Students work in pairs discussing some imperative and request sentences and change to new friend and act in the same time.
   3.2 Teacher calls volunteers in front of classroom. Students repeat some imperative and request sentences and other students respond.
   3.3 Students draw the picture of imperative and request sentences.
4. Production
   4.1Students present their song and act as the vocabulary.
   4.2 Students present other vocabulary in the song or other pictures on chart.
   4.3 Students match the picture with imperative sentence given in the table and put them on the board, check the correct and read.
5. Warm up
   5.1 Play a game “Simon Song”
   5.2 Students do an exercise: try to make the sentence with given picture.
Materials:
   1. Songs
   2. Stripe of imperative, request sentences both positive and negative
   3. Picture cards and stripe of sentences for matching
   4. Work sheet
   5. VCD or DVD player
   6. Sign of places, such as sky train station, metro station, cinema, label. Etc.
Taking note after learning management:
1. The results of learning management
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2. Problems / Obstacles
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
3. Suggestions
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

                                                                               Check lists
Name……………………………………………………………..Number……………………..
Results


Orders
Perform correctly&
immediately

Hesitate first / Perform correctly
Cannot perform
Total
Summarize
2
1
0
16
Pass
Fail
1. (order) Open the book to page 15.
2. (order) Stand up.
3.(order)  Sit down.
4. order)Point to the door.
5.(request) Could I borrow your pen, please?
6. (request)Could you tell me your nickname, please?
7. (request)Close the windows, please?
8. (request)Spell the word “clap”, please.


Caution: The criterion is students’ total score must be 70% or more than 11 pass.


The criterions of tasks scoring
Score level
Point of Evaluation

4
3
2
1
Weight of Significant
Total score
The correctness and completeness of the tasks
Tasks are corrected and completed at very good level
Tasks are corrected and completed
at good level

Tasks are corrected and completed
at fairly level

A little of corrected and completed tasks
3
12
Creativity


Much of uniqueness of the tasks
The uniqueness of the tasks are at moderate level
A little of uniqueness of the tasks
Least of uniqueness of the tasks
2
8
Total
5
20


Evaluation tasks form
Point/Score
Name-
Surname
The correctness and completeness
Creativity
Total
Summarize
12
8
20
Pass
Fail

Caution: The criterion is students’ total score must be 70% 0r more than 14 pass.

Proved by;

Assistant Professor Viyada  Phromchitta
Mr.Charle M Fisher
Aj.Somsri  Sasithornwatchakul